ДОГОВІР ОФЕРТИ
(ДОГОВІР ПРО УЧАСТЬ В АЗАРТНІЙ ГРІ)

01 вересня 2023

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» (код за ЄДРПОУ 43846231), що зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку, та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 31.08.2023 р. та в рамках Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, (надалі – «Організатор»), з однієї сторони, та будь-яка дієздатна фізична особа, яка на момент прийняття (акцептування) цієї пропозиції досягла 21-го року, не включена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням користується послугами з азартних ігор на сайті 777.ua (надалі – «Гравець»), з іншої сторони, (надалі разом — «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали даний Договір оферти (Договір про участь в азартній грі) про участь в азартній грі (надалі — «Договір») про наступне:

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт - надання Гравцем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом реєстрації на Веб-сайті Організатора. Відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення Організатором заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для Гравців.

Гравець – фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

Ліцензійні умови - Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджені постановою КМУ від 21 грудня 2020 р. № 1341.

Оферта – пропозиція Гравцю укласти даний Договір з урахуванням викладених у ній умов, зразок якої розміщений на Веб-сайті Організатора.

Послуги – послуга або декілька послуг у сфері азартних ігор, а саме: організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Правила – Правила організатора азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх - база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх.

Інші терміни, що використовуються в даному договорі, визначення яких не зазначено, використовуються в значенні наведеному в Законі України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Правил.

ПРЕДМЕТ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до умов даного договору Організатор пропонує Гравцеві взяти участь в азартній грі, та надає послуги з організації та проведення азартних ігор через веб-сайт Організатора, а Гравець, створюючи акаунт (реєструючись) на веб-сайті Організатора, має можливість формувати ставки і здійснювати управління клієнтським рахунком гравця на веб-сайті Організатора, згідно з Правилами, затвердженими Організатором.

Гравець здійснює участь в азартній грі шляхом здійснення ставок в іграх казино в мережі Інтернет.

Веб-сайт Організатора - 777.ua

Після реєстрації Гравця на Веб-сайті Організатора вважається, що Гравець приймає умови цього Договору, а також в повному обсязі ознайомлений з Правилами, і згоден грати відповідно до них. В тому числі, реєстрація підтверджує, що Гравець володіє інформацією щодо порядку оподаткування можливого виграшу, встановленого чинним законодавством (Податком з доходів фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5%), а також списання можливих комісій банків.

Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману, наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

Гравець підтверджує, що досяг 21-річного віку, є дієздатним, не має обмеження, визначених законодавством, не перебуває в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Якщо особа, всупереч вказаному вище, взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним.

Якщо Гравець не згодний з умовами Договору, він зобов’язаний відмовитись від подальшої участі в азартній грі.

Організатор підтверджує, що має право на здійснення діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, у відповідності до вимог в нормах Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та на підставі відповідних ліцензій.

Гравець своєю реєстрацією на Веб-сайті та створенням клієнтського рахунку гравця підтверджує факт ознайомлення, згоди з усіма умовами цього Договору, та його акцептування.

Внесення гравцем ставки (відповідно до Правил) вважається його згодою з правилами проведення азартної гри.

Положення даного Договору поширюються на послуги Організатора з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Забороняється брати участь в азартній грі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора азартних ігор, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;

2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора азартних ігор, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;

3) особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;

4) особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

5) Голові, членам та службовим особам Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок.

Якщо особа, незважаючи на вказані вище обмеження, взяла участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між організатором азартної гри та такою особою, є нікчемним.

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

Організатор зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору, Правил, а також дотримуватись вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», ліцензійних умов, що регулюють провадження того виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, на який Організатор має ліцензію, а також інших нормативно-правових актів України;
 • надати Гравцю Послуги належної якості;
 • не вчиняти дії, що можуть мати вплив на результати азартних ігор;
 • об’єктивно інформувати Гравця про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті;
 • встановлювати та використовувати гральне обладнання, що виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;
 • своєчасно та в повному обсязі здійснювати виплату (видачу) виграшу (призу), відповідно до Правил проведення азартних ігор упродовж строку, встановленого Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», крім випадків, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 • вживати заходів для боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), у тому числі розміщувати на Веб-сайті інформаційні матеріали щодо гральної залежності та відповідальної гри, зокрема про обмеження віку Гравця, шанси на виграш, принципи відповідальної гри, ознаки патологічної та проблемної гральної залежності та про місця, де можна отримати допомогу в разі гральної залежності;
 • відмовити Гравцю у наданні Послуг, якому обмежено доступ до участі в азартних іграх, та, у якого виражена ігрова залежність (лудоманія);
 • утримуватися від надання гравцям будь-яких бонусних виплат, подарунків та/або надання товарів (послуг) у будь-якій формі, використання інших видів заохочення, надання яких прямо чи опосередковано обумовлено настанням факту програшу гравця у відповідній азартній грі;
 • вживати заходів для запобігання порушенню законодавства гравцями;
 • розглядати скарги Гравця та інших осіб, у тому числі в електронній формі, надавати на них відповіді у строки, визначені правилами проведення азартних ігор;
 • виконувати інші обов’язки, визначені чинним законодавством України.

Організатор має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання Послуг за цим Договором у випадку порушення Гравцем умов цього Договору, Правил та/або вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»;
 • запитувати у Гравця додаткові документи відповідно до Правил, з метою проведення ідентифікації (верифікації) Гравця;
 • відмовити у здійсненні виплат виграшів (призів) особі, яка не є Гравцем та/або яка не має права отримання такого виграшу;
 • самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору, Правила, без повідомлення Гравця. При цьому Організатор гарантує та підтверджує, що розміщена на його Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору, додатків до нього, Правил, є дійсною;
 • зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Гравцем при створенні власного облікового профілю (клієнтського рахунку гравця) на Веб-сайті або надану Організатору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Гравця, дані про його місцезнаходження, версія операційної системи та налаштування пристрою, за допомогою якого Гравець отримує доступ до Веб-сайту,тощо);
 • реалізовувати інші права відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів України що регулюють відносини у сфері азартних ігор.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРАВЦЯ. ВИМОГИ ДО ГРАВЦЯ

Гравець зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог та обов’язків, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», законодавством про азартні ігри, а також правилами Організатора та правилами проведення азартної гри;
 • ознайомитись з Правилами та самостійно відстежувати їх можливі зміни;
 • ознайомлюватись з інформацією про послуги, які розміщені на Веб-сайті Організатора;
 • на вимогу Організатора пред’явити документ, що підтверджує особу Гравця або інший документ відповідно до правил ідентифікації (верифікації), передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-I та Правилами.

Гравець має право:

 • здійснити реєстрацію на Веб-сайті Організатора та управляти клієнтським рахунком гравця відповідно до та в межах Правил;
 • вимагати від Організатора надання якісних Послуг відповідно до умов цього Договору, Правил та чинного законодавства;
 • обмежити свою участь в азартній грі в мережі Інтернет шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити, встановити обмеження щодо максимального розміру ставок і витрачених коштів в порядку, що передбачений Правилами;
 • Здійснювати інші права, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та Правилами.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Взаєморозрахунки здійснюються відповідно до Правил.

Гравець несе відповідальність за коректність здійснюваних ним платежів і зберігання розрахункових документів.

Фактом оплати вважається фактичне надходження коштів на рахунки Організатора.

Проведення розрахунків на клієнтському рахунку Гравця може бути обмежене чи призупинене платіжною системою чи банком, відповідно до чинного законодавства.

Оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему Організатора в мережі Інтернет з урахуванням положень чинного законодавства, в тому числі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Організатор не надає можливість Гравцю грати у кредит або із розстроченням платежу, або з наступною оплатою.

Для отримання послуг на веб-сайті Організатора використовується єдиний клієнтський рахунок Гравця.

При отриманні виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню Гравець має надати повну інформацію, необхідну для здійснення такої виплати.

Забороняється виплата виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки будь-яким третім особам, у тому числі особам, на користь яких гравець пропонує здійснити виплату виграшу (призу), його еквівалента або повернення ставки.

Строк здійснення виплати виграшу (призу) або повернення ставки визначається правилами Організатора, але не має перевищувати десяти робочих днів з дня визначення отримувача виплати виграшу (призу) або ставки, що підлягає поверненню.

Детальний порядок прийняття ставок та здійснення виплат встановлюються Правилами.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

Правила організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет розміщенні на сайті Організатора азартних ігор «777.ua»

Кожна конкретна гра, що розміщена на сайті Організатора азартних ігор може містити свої особливі умови участі у ній, які відображаються в меню відповідної гри. Гравець зобов’язаний ознайомитись із такими правилами та умовами. Здійснення гравцем ставки на відповідну гру є підтвердженням того, що він ознайомився із правилами та умовами, згодний з ними. Здійснення гравцем ставки на відповідну гру є укладенням договору про участь у відповідній азартній грі.

Всі питання, що виникли в процесі участі в азартній грі, а також щодо порядку участі в азартній грі, Гравець може з'ясувати звернувшись до служби підтримки за контактними даними, зазначеними на Веб- сайті в розділі «Служба підтримки».

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Всі права інтелектуальної власності на використання Веб-сайту належать Організатору, а на контент, що розміщений на Веб-сайті - його законним правовласникам. Веб-сайт Організатора та контент, як об'єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні згідно з чинним законодавством України, і міжнародно- правовим нормам.

Гравець в процесі участі в азартній грі не отримує прав інтелектуальної власності на контент, зокрема, не має права на відтворення одиниць контенту, копіювання, передачу, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома тощо. За порушення прав інтелектуальної власності Організатора, правовласників контенту або третіх осіб Гравець несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України і міжнародно-правовими нормами.

Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту відповідно до умов цього Договору, з метою неправомірного отримання доступу до перегляду такого контенту, є порушенням авторського права, і Гравець самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством України за такі дії.

За Організатором залишається право без сповіщення Гравця в будь-який момент видаляти з Веб-сайту будь-який контент, розміщений на ньому.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Претензії Гравця розглядаються у порядку та строки, що визначені Правилами.

Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до чинного законодавства України.

Даний договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо вони виникли внаслідок форс-мажорних обставин.

Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, глобальні спалахи смертельних вірусних епідемій, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Гравець, або держави, резидентом якої є Організатор, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, і рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

Інформація, що надається Гравцем є конфіденційною.

Інформація про Гравця та його персональні дані використовуються виключно в цілях визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Правилами.

Власним акцептуванням Договору Гравець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних для використання даних в комерційних цілях, в тому числі отримання/ надсилання інформації про участь в азартній грі та обробки інформації про таку участь, а також надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Організатора. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Організатора, Гравець має право звернутися до Виконавця для відключення таких повідомлень.

Поширення персональних даних без згоди Гравця дозволяється у випадках, визначених діючим законодавством, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших.

Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За незаконне розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором, чинним законодавством або Правилами. Цей Договір вважається погодженим Гравцем та укладеним за місцезнаходженням Організатора з дати та часу акцептування.

Відносини, що виникли на підставі цього Договору регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, Законами України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань», а також прийнятих відповідно до та на виконання Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері азартних ігор та відповідних міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Даний Договір оферти є одночасно договором про участь в азартній грі. Здійснюючи акцепт даного Договору, Гравець надає повну й безумовну згоду на укладення Договору в повному обсязі, а також одночасно у повному обсязі погоджується із Правилами Організатора.

Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

РЕКВІЗИТИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОТС Ю.ЭЙ."

Код за ЄДРПОУ: 43846231

Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вул. Ділова, будинок 6

email: [email protected]